[Bk Discussion List] Fwd: <nettime> Call - Building Digital Commons 29 & 30 October 2011 (Barcelona & online)

aharon at aharonic.net aharon at aharonic.net
Tue Oct 11 05:05:49 PDT 2011


Hiyas,

The following is in 2 weekeds from now 29/30

Had a bit of an email xchng with info@ to clarify bits:

* Online participation is via the following means:
Keep updated and participate online:
Identica & Twitter: @dimmons_forum
Facebook: ForumGlobal Dimmons
IRC: #Dimmons (freenode)
Visit www.digital-commons.net for the streaming
Engage with the event documentation and collaborative writing at:
wiki.digital-commons.net

* The streaming is going to be dual spanish & english.

Sounds like fun!

aharon
xx

----- Forwarded message from Mayo.Fuster at EUI.eu -----
   Date: Sat, 8 Oct 2011 21:27:43 -0700
   From: "Fuster, Mayo" <Mayo.Fuster at EUI.eu>
Reply-To: "Fuster, Mayo" <Mayo.Fuster at EUI.eu>
 Subject: <nettime> Call - Building Digital Commons 29 & 30 October 
2011 (Barcelona & online)
    To: "nettime-l at mail.kein.org" <nettime-l at mail.kein.org>


(Please help to spread the word)

ENGLISH, CATALAN, SPANISH VERSION

ENGLISH

Forum Building Digital Commons and Collaborative Communities

29th - 30th  October 2011, Barcelona, Catalonia & Online 
http://www.digital-commons.net

Building Digital Commons and Collaborative Communities is a new 
initiative aiming to bring together individuals, collective and 
organizations from different Free and Open Collaborative Communities, 
Digital Commons Initiatives and Researchers in the area to identify 
ways to support and learn from each other and collaborate in order to 
promote together digital commons.

Why?

The new technologies offered a big opportunity to create, innovate and 
collaborate to share and build information and knowledge resources. 
However, we are living challenging times, with   an ongoing growth of 
the enclosure of the commons.

i) We want to promote  the “makers” and “ doers” approach: To increase 
the visibility of the initiatives that are based on building digital 
commons.
ii) Systematize experiences & learn from each other (at the legal, 
infrastructural, sustainable, participation and governance levels).
ii) Map the digital public spaces and promote common actions
iv) Create public procommons references: To underline the distinction 
between the governance of digital commons and other forms of 
corporate-providers not based on free and open infrastructure.
v) Build bridges between action and research on commons as a form of 
governance, production and horizon for social transformation.

What?

We will address collaboratively and critically a series of working lines:

1. Participation and engagement in communities
2. Sustainability formulas and dialogue between social digital economy 
and cooperativism
3. Mapping a variety of digital commons initiatives and to define a 
common strategy

A "How to manual on digital commons: participation engagement, 
sustainability formulas and over all digital commons networking" and a 
"Digital commons alliance/network" will be the resulting outcomes of 
the event.

When and Where?

29th  and 30th  of October 2011 physically at the CCCB ( 5th 
Montalegre str. – Aula 1) (Barcelona) and online at: 
http://www.digital-commons.net

See program: http://www.digital-commons.net/program/

Building Digital Commons built upon and is celebrated in continuation 
with the Free Culture Forum (http://www.fcforum.net) in order to 
facilitate the connexion of collaborative communities building digital 
commons with other groups advocating for the rights of free culture 
and knowledge (as Free Culture Forum’s participants: artists, 
musicians, activists and lobbies for digital rights, among others).

How to participate and keep informed?

To attend physically register at: www.digital-commons.net/form/registration

Keep updated and participate online:
Identica & Twitter: @dimmons_forum
Facebook: ForumGlobal Dimmons
IRC: #Dimmons
Visit www.digital-commons.net for the streaming
Engage with the event documentation and collaborative writing at: 
wiki.digital-commons.net

Looking forward to hearing back from you!

Building Digital Commons is an initiative promoted by Institute of 
Government and Public Policies - Autonomous University of Barcelona 
(http://igop.uab.cat) and Amical Viquipedia 
(http://www.viquimedia.cat), and supported by the Wikimedia Foundation 
(http://wikimediafoundation.org).

CATALÀ

Fòrum Procomú Digital i Comunitats Col·laboratives

Marca't la data al calendari! - 29, 30 d'octubre a Barcelona 
(Catalunya) i en xarxa: http://www.digital-commons.net

Fòrum Procomú Digital i Comunitats Col·laboratives és una nova 
iniciativa destinada a reunir persones, col·lectius i organitzacions 
de diferents Comunitats Col·laborativas Lliures i Obertes, Iniciatives 
de Béns Comuns Digitals i investigadors i investigadores en l'àrea amb 
la finalitat d'identificar formes d'aprendre mutuament i col·laborar 
per a promoure conjuntament els béns comuns digitals.

Per què?

Les noves tecnologies van oferir-nos una gran oportunitat per crear, 
innovar i col·laborar en l'intercanvi i creació de recursos 
d'informació i coneixements. No obstant això, vivim en un temps ple de 
desafiaments, amb cada vegada un major encerclament dels commons.
Volem destacar l'enfocament del fer i crear: Per augmentar la 
visibilitat de les comunitats que construeixen béns comuns digitals.
Sistematitzar les experiències i aprendre mútuament (a nivell legal, 
d'infraestructura, sostenible, de participació i d'auto-govern).
Traçar un plànol del procomú digital i promoure accions comunes.
Crear referències a favor del domini públic: Per remarcar la 
diferència entre la infraestructura online lliure i oberta i sota 
governança comuna i altres formes de provisió d'infraestructura online 
corporativa.
Construir ponts entre l'acció i la investigació en el procomú com una 
forma de govern, producció i l'horitzó de la soci-transformació.

Què?

Tractarem de forma col·laborativa i crítica una sèrie de línies de treball:
Participació en comunitats
Sostenibilitat: Dialogue entre la economia social digital i noves 
formes de cooperativisme
Promoure i Mapar les iniciatives procomunes digitals i recolzar una 
estratègia comuna

Com a resultat de la trobada es construirà conjuntament i difondrà un 
"Manual sobre/per procomuns digitals: participació, sostenibilitat & 
networking" i es promourà una "Aliança/xarxa de Bens Comuns Digitals".

Quan i on?

29 i 30 d'octubre de 2011 presencialment a Barcelona (CCCB - 
Montalegre, 5 – Aula 1) i en xarxa a www.digital-commons.net
Veure el programa: http://www.digital-commons.net/program/

Construint procomú digital es celebra a continuació del Fòrum de 
Cultura Lliure (http://www.fcforum.net) per afavorir el contacte entre 
les comunitats col.laboratives en torn a bens comuns digitals amb 
altres grups que promouen els drets digitals (com ara artistes, 
musics, activistes, o lobbistes particpants al Fcforum).

Com participar i mantenir-se informat?

Per participar presencialment registre't en: 
www.digital-commons.net/form/registration

Mantén-te informat i participa online a:
Identica i Twitter: @dimmonsforum
Facebook: ForumGlobal Dimmons
IRC: #Dimmons
Visita www.digital-commons.net per veure l'streaming
Participa en la documentació i redacció col.laborativa del temes: 
wiki.digital-commons.net

Per a més informació, posa't en contacte amb info at digital-commons.net. 
Estarem encantats/des de rebre els seus comentaris!

Digital Commons Forum és una iniciativa promoguda per l'Institut de 
Govern i Polítiques Públiques – Universitat Autònoma de Barcelona 
(http://igop.uab.cat) i Amical Viquipèdia (http://www.viquimedia.cat), 
i recolzat per la Fundació Wikimedia (http://wikimediafoundation.org).

CASTELLANO

Foro Construyendo el Procomún Digital y Comunidades Colaborativas

Reserve la fecha - 29, 30 Octubre, Barcelona, Cataluña y en red en 
http://www.digital-commons.net

Foro Construyendo el Procomún Digital y Comunidades Colaborativas és 
una nueva iniciativa destinada a reunir individuos, colectivos y 
organizaciones vinculadas a diferentes Comunidades Colaborativas 
Libres y Abiertas, Iniciativas de Bienes Comunes Digitales e 
Investigadores e Investigadoras en el área con el fin de identificar 
formas de apoyarnos y aprender las unas de las otras y colaborar para 
promover juntas los bienes comunes digitales.

¿Por qué?

Las nuevas tecnologías brindaran una gran oportunidad para crear, 
innovar y colaborar en el intercambio y creación de recursos de 
información y conocimientos. Sin embargo, vivimos en tiempos de 
desafíos, con cada vez un mayor cercamiento de los commons digitales.

i) Queremos destacar el enfoque del hacer y el crear: Para aumentar la 
visibilidad de las iniciativas que se basan en crear bienes comunes 
digitales.
ii) Sistematizar las experiencias y aprender mutuamente (a nivel 
legal, infraestructural, sostenible, de participación y gobierno).
ii) Trazar un plano de los commons digitales y promover acciones en común.
iii) Crear referentes a favor del dominio público: para remarcar la 
diferencia entre la gobernanza de los bienes comunes digitales basados 
en infraestructura libre y abierta y otros proveedores de 
infraestructura corporativos o con intereses privados.
iv) Construir puentes entre la acción y la investigación en los 
commons como una forma de gobierno, producción y el horizonte de 
transformación social.

¿Qué?

Trataremos de forma colaborativa y critica una serie de líneas de trabajo:

i) Participación en comunidades creativas
ii) Sostenibilidad: Dialogo entre la economía social digital y nuevas 
formas de cooperativismo
iii) Mapar las diversas iniciativas de bienes comunes digitales, 
promover proyectos conjuntos y definir una estrategia común.

Como resultado del encuentro construirá conjuntamente y difundirá un 
"Manual sobre/por el procomún digital: participación, sostenibilidad & 
networking" y se promoverá una "Alianza/red de Bienes Comunes 
Digitales".

¿Cuando y donde?

El 29 y 30 de Octubre de 2011 presencialmente en Barcelona (CCCB - 
Montalegre, 5 – Aula 1) o en red en en www.digital-commons.net
Consultar el programa: http://www.digital-commons.net/program/

Construyendo procomú digital se celebra en continuación del Foro de 
Cultura Libre (http://www.fcforum.limpio) para favorecer el contacto 
entre las comunidades colaborativas en torno a comunes digitales con 
otros grupos que promueven los derechos digitales (como por ejemplo 
artistas, music at s, activistas, o lobbistas particpantes en el Fcforum).

¿Cómo participar y mantenerse informad@?

Para participar presencialmente registrarse en: 
www.digital-commons.net/form/registration

Para mantenerse informad@ i participar en red:
Identica y Twitter: @dimmons_forum
Facebook: ForumGlobal Dimmons
IRC: #Dimmons
Visita www.digital-commons.net para acceder al streaming
Participa en la documentación y redacción colaborativa sobre los temas 
en wiki.digital-commons.net.

Para más información, contacta con info at digital-commons.net. 
¡Estaremos encantad at s de recibir tus comentarios o sugerencias!

Building Digital Commons és una iniciativa promovida por el Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas – Universidad Autónoma de Barcelona 
(http://igop.uab.cat) y Amical Viquipedia (http://www.viquimedia.cat), 
y apoyada por la Fundación Wikimedia (http://wikimediafoundation.org).


«·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·»
«·´¨*·¸¸« Mayo Fuster Morell ».¸.·*¨`·»
«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»

Research Digital Commons Governance: http://www.onlinecreation.info

Fellow Berkman center for Internet and Society. Harvard University.
Postdoctoral Researcher. Institute of Govern and Public Policies. 
Autonomous University of Barcelona.
Visiting scholar. Internet Interdisciplinary Institute. Open 
University of Catalonia (UOC).
Member Research Committee. Wikimedia Foundation
Ph.D European University Institute
Visiting researcher (2008). School of information. University of 
California, Berkeley.

E-mail: mayo.fuster at eui.eu
E-mail: mayofm at cyber.law.harvard.edu
Twitter/Identica: Lilaroja
Skype: mayoneti
Phone United States: 001 - 8576548231
Phone Spanish State: 0034-648877748

Berkman Center
23 Everett Street, 2nd Floor
Cambridge, MA 02138
+1 (617) 495-7547 (Phone)
+1 (617) 495-7641 (Fax)

Personal Postal Address USA:
The Acetarium http://www.acetarium.com/
265 Elm Street - 4
Somerville, MA, USA
02144


The information transmitted is intended only for the person or entity 
to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination, 
distribution, forwarding, or other use of, or taking of any action in 
reliance upon, this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited without the express permission of the 
sender. If you received this communication in error, please contact 
the sender and delete the material from any computer.


# distributed via <nettime>: no commercial use without permission
# <nettime> is a moderated mailing list for net criticism,
# collaborative text filtering and cultural politics of the nets
# more info: http://mx.kein.org/mailman/listinfo/nettime-l
# archive: http://www.nettime.org contact: nettime at kein.org----- End forwarded message -----

More information about the BK-Discussion-List mailing list